Advertisement
Szkolenia

Szkolenia grupowe

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

  • braku kwalifikacji zawodowych;
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
  • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.


Szkolenia grupowe realizowane są według planu szkoleń na dany rok kalendarzowy.


W celu zapisania się na szkolenie grupowe organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile należy wypełnić kartę kandydata na szkolenie, która jest dostępna w siedzibie Urzędu (pok. 1) oraz w Filii w Wyrzysku (pok. 11 i 12).Informacja o zapisach na szkolenia grupowe będzie dostępna w zakładce aktualności.


Wypełnienie karty kandydata nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w szkoleniu!

 


Szkolenia indywidualne

Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300 % przeciętnego wynagrodzenia;

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń indywidualnych znajdują się w zakładce: Kryteria
Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne można pobrać z zakładki: Wnioski

 

Finansowanie kosztów egzaminów, licencji

Starosta, na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Szczegółowe informacje dotyczące finansowania kosztów egzaminu/uzyskania licencji znajdują się w zakładce: Kryteria
Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu/uzyskania licencji można pobrać z zakładki: Wnioski

Pożyczka szkoleniowa

Starosta może, na wniosek bezrobotnego, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pożyczek szkoleniowych znajdują się w zakładce: Kryteria
Wniosek o przyznanie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia można pobrać z zakładki: Wnioski

 

Studia podyplomowe

Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100 %, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych znajdują się w zakładce: Kryteria
Wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych można pobrać z zakładki: Wnioski

 

Informacje dla instytucji szkoleniowych


Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tychże szkoleń pod warunkiem posiadania wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.


Roczny plan szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile jest zamieszczony na stronie internetowej PUP w Pile oraz w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.


W celu dokonania rozeznania ofertowego Powiatowy Urząd Pracy w Pile zamieszcza na stronie internetowej www.pup.pila.pl ogłoszenie o zamiarze zorganizowania szkolenia wraz z zaproszeniem do składania ofert przez instytucje szkoleniowe ze wskazaniem granicznego terminu ich składania.


Każdorazowo ogłoszenie o zamiarze zorganizowania szkolenia określi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki składania ofert.


Instytucja szkoleniowa za pomocą formularza oferty szkoleniowej – pobranego ze strony internetowej Urzędu (Rozwój zawodowy - Dokumenty - formularz oferty szkoleniowej), składa ofertę szkoleniową.

W przypadku wyboru instytucji szkoleniowej w trybie przetargu nieograniczonego dokumenty do złożenia określa SIWZ (Przetargi - Ogłoszenia).

Wyboru instytucji szkoleniowej (zapewniającej najwyższą jakość szkolenia przy najbardziej konkurencyjnej cenie), dokonuje się  spośród wszystkich złożonych ofert (kompletnych) na podstawie Regulaminu wyboru instytucji szkoleniowych,  przy zachowaniu zasady konkurencyjności, równego traktowania i przejrzystości.

Filtruj     Kolejność     Pokaż # 
Data Tytuł pozycji Autor Odsłony
08.03.2013. Plan szkoleń na 2014r. Artur Wika @ Admin 12712
27.01.2012. Wskaźniki skuteczności i efektywności szkoleń grupowych i indywidualnych zakończonych w 2011 r. Artur Wika @ Admin 4505
 
««  start « poprz. 1 nast.  » koniec »»
Pozycje :: 1 - 2 z 2